Uchazeči o studium

 • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

  Kancelář školy je otevřená každý den od 7:00 do 15:00, v pátek do 14h

  Případné dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 774 206 246.

  Schůzka s přijatými uchazeči proběhne pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) ve čtvrtek  1. září 2022. S uchazeči přijatými do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) se setkáme po ukončení přijímacího řízení (předpokládáme začátek června 2022).

  Více
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 2. 5. 2022 v 8:00.

   

  24. 3. 2022 jsme odeslali pozvánky k přijímacímu řízení. Pokud Vám pozvánka nedorazila, zkuste kontaktovat místí pobočku České pošty. A pokud ani tam pozvánka nebude, tak se nám ozvěte a domluvíme se.

  Počty přijatých přihlášek pro školní rok 2022/2023:

  čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium): 146
  osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium: 167

  Vážení uchazeči o studium,

  pro přístí školní rok (2022/2023) budeme otevírat 1 třídu v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a 2 třídy v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium). Jedna ze čtyřletých tříd bude s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd, druhá bude všeobecná.

  Den otevřených dveří proběhl 6. 1. 2022 online formou. Pokud to bude možné, tak prohlídku školy Vám umožníme kdykoliv po menších skupiánch.

  Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

  Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

  Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou 19. 1. 2022 v odpoledních hodinách (cca od 14:30 hodin)

  Prezentace ze dne otevřených dveří 2022

  Povídání o škole

  Naše priority:

  • kvalita výchovně vzdělávacího procesu
  • kvalitní příprava žáků na vysokou školu a úspěšnost žáků v přijímacím řízení na vysoké školy
  • péče o talentované žáky, úspěšná účast v soutěžích a předmětových olympiádách
  • uspolupráce gymnázia s vysokými školami a vědeckými institucemi (fakultní škola Přírodovědecké fakulty JU a UK, MFF UK, spolupráce se ZSF JČU)
  • přátelské prostředí, vstřícná komunikace mezi žákem a učitelem

  Profil absolventa:

  • absolvent našeho gymnázia si uvědomuje nezbytnost celoživotního vzdělávání
  • je motivován k dalšímu vzdělávání, po absolvování vzdělávání v gymnáziu je připraven k vysokoškolskému studiu nebo k jiné formě terciárního vzdělávání
  • osvojil si vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení
  • rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů, volí vhodné způsoby řešení
  • aktivně poznává svět kolem sebe, samostatně vyhledává, třídí a využívá informace, vyvozuje závěry, informace kriticky hodnotí a ověřuje
  • informační a komunikační technologie využívá na úrovni umožňující kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  • je přiměřeně jazykově vybaven pro komunikaci v cizím jazyce (na konci vzdělávání v gymnáziu nejméně v jednom cizím jazyce dosáhne jazykové úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
  • komplexní vědomostní základ, odborné, stylistické, komunikační dovednosti a efektivní využívání ICT prokáže individuálně zpracovanou maturitní prací ze zvoleného vyučovacího předmětu
  • naslouchá názorům druhých, nemá zábrany při komunikaci se svým okolím, vytváří pozitivní vztahy v kolektivu vrstevníků
  • umí logicky argumentovat, prezentovat a vhodnou formou obhajovat své názory
  • zná pravidla týmové práce a uplatňuje je při spolupráci se spolužáky
  • chápe normy společenského chování a řídí se jimi
  • zajímá se o dění ve společnosti, má základy právního vědomí
  • je tolerantní vůči lidem s odlišným kulturně sociálním zázemím, odlišnou barvou pleti, popřípadě náboženským vyznáním
  • odmítá násilné řešení sporů a problémů
  • uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl přizpůsobuje potřebě o své zdraví pečovat
  • je psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe
  • je šetrný k přírodě, chová se ekologicky
  • smysluplně a aktivně využívá svůj volný čas

  Záznam ze dne otevřených dveří 2021: https://youtu.be/64TgRSkP8ZQ?t=1774

  Více
 • Pro uchazeče pro studium jsme v následujících dvou týdnech připravili komentované prohlídky školy. 

  Prohlídky budou začínat v 16:00 a během prohlídky budou mít uchazeči o studium možnost nejen vidět školní budovu, ale také se osobně zeptat na jakoukoli otázku týkající se studia, provozu školy či přijímacího řízení.

  Registraci na jednotlivé dny provádějte v následujících formulářích, počet účastníků jedné prohlídky je omezen na 20 osob:

  V případě, že se nebudete moci prohlídky zúčastnit, dejte nám vědět na info@jirovcovka.net .

  Pro komentované prohlídky školy budou platit aktuálně platná hygienická pravidla. 

  Více
 • Rozbor přijímacích zkoušek nanečisto proběhne online na Google Meet ve středu 2. 2. 2022. Odkaz se zde objeví 15 minut před začátkem.

  S politováním musíme zrušit rozbor z českého jazyka, protože všechny naše češtinářky postupně onemocněly covidem (dnes odešly akutně 3 z nich domů). Děkujeme za pochopení

  Dochází tedy k posunu a rozbor z matematiky bude začínat v 15 hodin ! 

  Ještě jednou se omlouváme

  Odkaz na rozbor pro čtyřleté studium: https://meet.google.com/fiy-dcsb-rtc

  Odkaz na rozbor pro osmileté studium: https://meet.google.com/hjv-cyem-tcd

  Do meetu budete vpuštěni tešně před začátkem rozboru.

  V přiložených souborech naleznete výsledky přijímacích zkoušek nanečisto. 

   

   

  Více
 • Dobrý den,

  tak jako každý rok nabízíme uchazečům o studium možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky formou přijímacích zkoušek nanečisto. 

  Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou ve středu 19.1.2022 podle tohoto harmonogramu:

  14:45 - 15:00 - příchod do školy, prezence - nechoďte, prosíme Vás, dřív, aby se nemíchali uchazeči o studium s našimi žáky
  15:00 - 15:15 - administrace
  15:15 - 16:25 - matematika
  16:35 - 16:45 - administrace
  16:45 - 17:45 - český jazyk
  17:50 - ukončení přijímacích zkoušek nanečisto

  Cena je stanovena na 299 Kč, platba proběhne na místě.

  Zároveň Vás prosíme o dodržování platných protiepidemických opatření. 

  Před začátkem přijímacích zkoušek absolvují uchazeči antigenní test.

  Na test z matematiky si nezapomeňte rýsovací potřeby.

  Výsledky budou zveřejněny nejpozdějiv pondělí 24.1.2022. Po zveřejnění výsledků proběhne i rozbor testů. Termín bude ještě určen.

  Těšíme se na Vás!

  Více
 • Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

  dovolujeme si Vás pozvat na den otevřených dveří, který proběhne online formou ve čtvrtek 6. 1. 2022 od 17 hodin.

  Harmonogram dne otevřených dveří:

  17:00 - přírodovědný blok (CHE+BIO+ZEM)
  17:15 - jazykový blok (ANJ+FRJ+NĚJ+ŠPJ)
  17:30 - technický blok (MAT+FYZ+IVT)
  17:45 - humanitní blok (ČJL + DĚJ+ZSV)
  18:00 - blok výchov (VÝT+HUD+TĚL)
  18:15 - žákovská beseda - informace o studenstké životě na gymnáziu
  18:45 - beseda s ředitelem, kritéria přijímacího řízení

  Záznam streamu na Youtube.

   

   

   

  Více
 • Milí žáci a žákyně, opakovací kurzy se letos nakonec konat nebudou, a to ani v on-line podobě. K rozhodnutí kurzy neotevřít nás vede velmi malý počet zájemců a také stále se zhoršující epidemiologická situace. Omlouváme se všem přihlášeným, jejich platby odešleme zpět na účet, ze kterého platba přišla.

  Pro přípravu na přijímací zkoušky doporučujeme https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

  Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

  v letošním školním roce budeme nabízet opakovací (seznamovací, utvrzovací) kurzy z českého jazyka a matematiky pro oba typy studia (čtyřleté i osmileté).

  V případě těchto kurzů nepůjde o cílenou přípravu na přijímací zkoušky, protože nevíme, jak bude vypadat ostrý test vytvořený Cermatem. V kurzech se zaměříme za zopakování a shrnutí vybraných kapitol z učiva ZŠ.

  Kurz se bude skládat z 10 setkání (5x český jazyk, 5x matematika).

  Začátek bude po ukončení prvního pololetí v pondělí 31. 1. 2022 a  s výjimkou jarních prázdnin se sejdeme každý týden jednou (český jazyk a matematika se budou střídat). Ukončení kurzu plánujeme v týdnu od 4. 4. 2022.

  Zatím doufáme, že výuka proběhne prezenčně. Pokud by to situace nebo kapacita nedovolila, přešel by kurz do korespondenční podoby.

  Cena celého kurzu matematiky a českého jazyka je 999 Kč.

  Osmileté studium:

  Matematika
  Cílem kurzu bude zopakovat resp. utvrdit některé matematické znalosti a dovednosti v oblastech aritmetiky a algebry, geometrie, logických a málo strukturovaných úloh

  Český jazyk
  První čtyři lekce budou zaměřeny na shrnutí a opakování učiva 1. stupně ZŠ, v páté lekci si žáci vyzkoušejí cvičný test k přijímacím zkouškám a v závěru lekce budou rozebrány obtížnější úkoly testu. V kurzu projdete a procvičíte pravopis, slovní zásobu a slovotvorbu, tvarosloví a skladbu.

  Čtyřleté studium

  Matematika
  V kurzu se zaměříme na tyto kapitoly: výrazy, rovnice, slovní úlohy, početní geometrie a řešení testů

  Český jazyk
  První čtyři lekce budou zaměřeny na shrnutí a opakování učiva 2. stupně ZŠ, v páté lekci si žáci vyzkoušejí cvičný test k přijímacím zkouškám a v závěru lekce budou rozebrány obtížnější úkoly testu. V kurzu projdete a procvičíte pravopis, slovní zásobu a slovotvorbu, tvarosloví a skladbu.

  Více
 • Jako druhý cizí jazyk na naší škole můžete vybírat z francouzského, německého a španělského jazyka. 

  Pro školní rok 2018/2019 jsme připraveni otevřít 4 jazykové skupiny v libovolném složení (např. 2x německý jazyk, 1x francouzský jazyk a 1x španělský jazyk). Konečné složení záleží na vaší volbě (minimální počet žáků v jazykové skupině je zákonem stanoven na 9). 

  Jazykové vzdělávání v oboru další cizí jazyk na našem gymnáziu navazuje na úroveň znalostí a dovedností získaných během předchozího vzdělávání a směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky).

  Hodinová dotace druhého cizího jazyka je ve všech ročnících 3 hodiny týdně. Ze všech cizích jazyků je možné maturovat ve společné i profilové části maturitní zkoušky.

  FRANCOUZSKÝ JAZYK

  Učebnice: Connexions 1,2 (s další jazykovou skupinou dojde k obměně, pravděpodobně za Adomania 1,2; do výběru ještě promluví vyučující, který danou skupinu povede)

  Doplňkové školní aktivity: nepovinný předmět Francouzský jazyk (výuka jazyka), Francouzský klub (rozšiřování slovní zásoby za využití autentických materiálů – písně, literární texty, filmy atd.setkání žáků z různých jazykových skupin, vzájemná pomoc), projekt AISEC (výuka jazyka ve francouzštině zahraničními lektory)

  Doplňkové mimoškolní aktivity: ve spolupráci s Francouzskou aliancí sídlící v ČB každoročně probíhá: Den jazyků, Festival francouzského filmu, Dny frankofonie, Konverzační soutěž ve francouzštině, jednorázové akce např. Fórum zaměstnání s francouzštinou (prezentace francouzských firem působících v ČR) nebo divadelní představení francouzského komika Stéphana Poignanta

  Exkurze:  2005 Bretaň, Normandie, Paříž (poznávací exkurze), 2013 Bretaň, Paříž (poznávací exkurze s pobytem v rodinách), 2017 Paříž (poznávací exkurze)

  NĚMECKÝ JAZYK

  Učebnice: Direkt 1, 2, 3 od nakladatelství Klett

  Doplňkové aktivity: možnost přípravy na mezinárodně uznávanou zkoušku Zertifikat B1, spolupráce s Goethe Centrem při Jihočeské univerzitě, workshopy, každoroční účast na Mezinárodním dnu jazyků a na mezinárodní soutěži Němčinář roku, konverzační soutěže.

  Výměnné pobyty a exkurze: jednoměsíční pobyt v našem partnerském gymnáziu v bavorském Isingu, exkurze do měst německy mluvících zemí Linc, Vídeň,  Salcburk, Mnichov, Drážďany, Berlín.

  ŠPANĚLSKÝ JAZYK

  Učebnice: VEN NUEVO 1-3 (B2/B2+), AULA INTERNACIONAL 1-3 (B1+)

  Doplňkové aktivity: příprava na jazykové certifikáty (DELE), španělská konverzace (dle zvolených úrovní), spolupráce s Instituto Cervantes, s Ústavem romanistiky Filozofické fakulty JČU, ROTARY CLUB (možnost výměnných pobytů v Latinské Americe), Dny španělské kultury v Českých Budějovicích, návštěvy zahraničních studentů (Mexiko, Kolumbie) apod.

  Exkurze: výměnný pobyt CASPE 2013, Madrid 2014, Andalusie 2017, recitační soutěž Praha, návštěva Instituto Cervantes, návštěva Fiesta Flamenca, úspěchy v krajských/ústředních kolech konverzačních soutěžích atd.

  Více
 • čtyřleté vzdělávání:

  79-41-K/41 Gymnázium

  osmileté vzdělávání:

  79-41-K/81 Gymnázium

  Více
 • Více
 • Chcete jít na gymnázium? Víte, co můžete čekat?

  https://www.youtube.com/watch?v=xM-XiPsWA0g

  Více