Uchazeči o studium

 • Milí žáci gymnázia, vážení rodiče,

  gratulujeme Vám k přijetí na gymnázium a zasíláme základní pokyny k příštímu školnímu roku:

  - začátek školního roku bude v úterý 1.září 2020
  - žáci přijdou do školy na 8:30, dostanou rozvrh a seznámí se s novou třídou a třídním učitelem (cca 1 hodina)
  - společná schůzka s žáky a rodiči proběhne:

  • v úterý 1. 9. 2020 od 16 hodin pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)
  • ve středu 2. 9. 2020 od 16 hodin pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

  - hlasováním mezi přijatými uchazeči ve čtyřletém studiu jste si vybrali třídu A (rozšířená výuka matematiky a přírodních věd) a skupinu německého a španělského jazyka

  - adaptační kurzy proběhnou v těchto termínech:

  • od 17. 9. 2020 do 19. 9. 2020 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)
  • od 6. 9. 2020 do 11. 9. 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
  • adaptační kurzy probíhají v ekologickém centru Dřípatka v Prachaticích a podrobné informace se dozvíte na schůzce na začátku školního roku

  - na konci srpna se můžete zaregistrovat ve školní jídelně v ulici Fráni Šrámka (dostane čip, který slouží i k přístupu do školy)

  - není nutné dopředu nakupovat sešity ani žádné učebnice, vše v klidu vyřešíme v září

  Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se na Vás v novém školním roce!

  Více
 •  

  CO MÁM DĚLAT PO PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ - návod jak postupovat

  Kancelář školy je otevřená každý den od 7:15 do 16 hodin. Pokud chcete poradit s postupem v přijímacím řízení, volejte na telefonní číslo 774206246.

  Výsledky přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium):

  Výsledky přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium):

  - termín pro odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) a do 24. června pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) 

  P O U Č E N Í

  Podle § 18 zákona není odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí přípustné.

  Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

  Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

  Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

  Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí.

  AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:
  - termín přijímací zkoušky bude pouze jeden, žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první
  - termín přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/41 Gymnázium je pondělí 8. června 2020 (čtyřleté studium)
  - termín přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/81 Gymnázium je úterý 9. června 2020 (osmileté studium)
  - náhradní termín pro oba obory je stanoven na úterý 23. června 2020
  - čestné prohlášení o neexisteci příznaků virového infekčního onemocnění
  - hygienické pokyny pro vykonání přijímací zkoušky

  - předpokládané zveřejnění výsledků je v úterý 16. června 2020 v 8:00 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a ve středu 17. června 2020 v 8:00 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

  - termín pro odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) a do 24. června pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní)

  "Odvolání proti nepřijetí"
  - v letošním roce není možné podat klasické odvolání proti nepřijetí, "technicky" ale o možnost se odvolat nepřicházíte
  - odvolání proti nepřijetí je nahrazeno "Žádostí o vydání nového rozhodnutí", vzor žádosti o nové rozhodnutí
  - na podání žádosti o nové rozhodnutí máte 3 dny od převzetí rozhodnutí o nepřijetí
  - postup je u žádosti o vydání nového rozhodnutí stejný jako v přechozích letech u odvolání. V případě, že se některý z uchazečů rozhodne nenastoupit, ředitel postupuje podle výsledkové listiny a osloví dalšího v pořadí. 

  - pozvánky k přijímací zkoušce, ve které se dozvíte veškeré informace, budeme rozesílat během tohoto týdne (11. - 15. 5. 2020)

  - podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

   

  Více
 • Vážení uchazeči o studium,

  na základě dnešního vyjádření ministra školství si Vás dovoluji informovat, že jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve za 14 dnů od opětovného obnovení osobní přitomnosti žáků ve školách. Termín zkoušky bude pouze jeden a bude stanoven MŠMT. Kritéria přijímacího řízení se nemění. O dalším postupu Vás budeme informovat. 

  Vyjádření MŠMT k přijímacímu řízení: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

  S pozdravem a přáním pevného zdraví

  Pavel Kavřík
  ředitel školy

  Více
 • Opakovací kurz matematiky začíná v pondělí 27.1.2020 v 15 hodin.

  Harmonogram:

  27. 1. Výrazy

  3. 2. Rovnice

  17. 2. Slovní úlohy

  24. 2. Početní geometrie

  2.3. Řešení testů

  Těšíme se na vás. 

  Přihláška na opakovací kurz matematiky pro žáky 9. ročníků ZŠ

  Více
 • Zadání zkoušek nanečisto (testové sešity, správné řešení a záznamové archy):

   

  Výsledková listina přijímacích zkoušek nanečisto 2020 - obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

  Výsledková listina přijímacích zkoušek nanečisto 2020 - obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

  Zadání testů zveřejníme 7. 2. 2020. Pokud chcete zaslat sken výsledkový archů, piště na email kavrik@jirovcovka.cz.

   

  Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

  nabízíme Vám možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto přímo v naší škole. Termín zkoušek nanečisto je stanoven na 15. 1. 2020 od 14:45.

  Cena testování je 299 Kč.

  Poplatek za testování uhraďte na účet 21 685 2958/0300, jako zprávu pro příjemce musí být uvedeno jméno a příjmení žáka a typ studia 4 nebo 8.

  Dovolujeme si Vás upozornit, že na přijímací zkoušky nanečisto budou použity testy z náhradních termínů přijímacích zkoušek v loňském roce.

  Harmonogram přijímacích zkoušek nanečisto:
  14:30 - 14:45 prezence
  14:45 - 15:00 úvodní administrace
  15:00 - 16:10 matematika
  16:10 - 16:25 přestávka
  16:25 - 16:30 administrace
  16:30 - 17:30 český jazyk

   

  Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby
  Není dovoleno používat kalkulačky, mobilní telefony, tablety ani chytré hodinky.

  Výsledky budou zveřejněny nejpozději v pondělí 20. 1. 2020 v 10 hodin.

  Více
 • Den otevřených dveří na našem gymnáziu proběhne ve čtvrtek 9. 1. 2020 od 15:00 hodin.

  Od 16:00 proběhne beseda pro uchazeče o čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) 

  Od 17:30 proběhne beseda pro uchazeče o osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

  Soušasně probíhají dvě besedy, jedna je určena pro rodiče a druhá pro žáky.

  Srdečně Vás zveme. 

  Více
 • Jako druhý cizí jazyk na naší škole můžete vybírat z francouzského, německého a španělského jazyka. 

  Pro školní rok 2018/2019 jsme připraveni otevřít 4 jazykové skupiny v libovolném složení (např. 2x německý jazyk, 1x francouzský jazyk a 1x španělský jazyk). Konečné složení záleží na vaší volbě (minimální počet žáků v jazykové skupině je zákonem stanoven na 9). 

  Jazykové vzdělávání v oboru další cizí jazyk na našem gymnáziu navazuje na úroveň znalostí a dovedností získaných během předchozího vzdělávání a směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky).

  Hodinová dotace druhého cizího jazyka je ve všech ročnících 3 hodiny týdně. Ze všech cizích jazyků je možné maturovat ve společné i profilové části maturitní zkoušky.

  FRANCOUZSKÝ JAZYK

  Učebnice: Connexions 1,2 (s další jazykovou skupinou dojde k obměně, pravděpodobně za Adomania 1,2; do výběru ještě promluví vyučující, který danou skupinu povede)

  Doplňkové školní aktivity: nepovinný předmět Francouzský jazyk (výuka jazyka), Francouzský klub (rozšiřování slovní zásoby za využití autentických materiálů – písně, literární texty, filmy atd.setkání žáků z různých jazykových skupin, vzájemná pomoc), projekt AISEC (výuka jazyka ve francouzštině zahraničními lektory)

  Doplňkové mimoškolní aktivity: ve spolupráci s Francouzskou aliancí sídlící v ČB každoročně probíhá: Den jazyků, Festival francouzského filmu, Dny frankofonie, Konverzační soutěž ve francouzštině, jednorázové akce např. Fórum zaměstnání s francouzštinou (prezentace francouzských firem působících v ČR) nebo divadelní představení francouzského komika Stéphana Poignanta

  Exkurze:  2005 Bretaň, Normandie, Paříž (poznávací exkurze), 2013 Bretaň, Paříž (poznávací exkurze s pobytem v rodinách), 2017 Paříž (poznávací exkurze)

  NĚMECKÝ JAZYK

  Učebnice: Direkt 1, 2, 3 od nakladatelství Klett

  Doplňkové aktivity: možnost přípravy na mezinárodně uznávanou zkoušku Zertifikat B1, spolupráce s Goethe Centrem při Jihočeské univerzitě, workshopy, každoroční účast na Mezinárodním dnu jazyků a na mezinárodní soutěži Němčinář roku, konverzační soutěže.

  Výměnné pobyty a exkurze: jednoměsíční pobyt v našem partnerském gymnáziu v bavorském Isingu, exkurze do měst německy mluvících zemí Linc, Vídeň,  Salcburk, Mnichov, Drážďany, Berlín.

  ŠPANĚLSKÝ JAZYK

  Učebnice: VEN NUEVO 1-3 (B2/B2+), AULA INTERNACIONAL 1-3 (B1+)

  Doplňkové aktivity: příprava na jazykové certifikáty (DELE), španělská konverzace (dle zvolených úrovní), spolupráce s Instituto Cervantes, s Ústavem romanistiky Filozofické fakulty JČU, ROTARY CLUB (možnost výměnných pobytů v Latinské Americe), Dny španělské kultury v Českých Budějovicích, návštěvy zahraničních studentů (Mexiko, Kolumbie) apod.

  Exkurze: výměnný pobyt CASPE 2013, Madrid 2014, Andalusie 2017, recitační soutěž Praha, návštěva Instituto Cervantes, návštěva Fiesta Flamenca, úspěchy v krajských/ústředních kolech konverzačních soutěžích atd.

  Více
 • čtyřleté vzdělávání:

  79-41-K/41 Gymnázium

  osmileté vzdělávání:

  79-41-K/81 Gymnázium

  Více
 • Více
 • Chcete jít na gymnázium? Víte, co můžete čekat?

  https://www.youtube.com/watch?v=xM-XiPsWA0g

  Více