Uchazeči o studium

 • Vážení uchazeči o studium,

  v tuto chvíli máme všechna místa na obory 79-41-K/41 Gymnázium i 79-41-K/81 Gymnázium plně obsazená a pořadí se tedy nebude dále posouvat. 

  - schůzka s přijatými žáky do oboru 79-41-K/41 gymnázium (čtyřleté studium) a jejich zákonnými zástupci proběhne v úterý 22. 6. 2021 od 16 hodin v budově školy. Pozvánku na setkání a s odkazem na dotazník, který byste měli vyplnit, jsme odeslali poštou.
  Na schůzku budou muset mít všichni účastníci potvrzení o negativním antigenním testu (max. 72 hodin starý), potvrzení o prodělaném Covidu, případně potvrzení o očkování (minimálně 22 dní od první dávky). Kdo nebude mít možnost přijít s něktrým z potvrzení, může si test udělat u nás ve škole.

  - schůzka s přijatými žáky do oboru 79-41-K/81 gymnázium (osmileté studium) a jejich zákonnými zástupci proběhne ve středu 1. 9. 2021 od 16 hodin v budově školy

   

  Více
 • Vážení uchazeči o studium, 

  pokud byste měli k přijímacímu řízení jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na emailu kavrik@jirovcovka.net nebo na teleffoním čísle 774 206 246.

  Rychlost podání odvolání nemá vliv na přijetí. Při řešení odvolání se postupuje podle pořadí ve výsledkové listině.

  Úřední hodiny v kanceláři jsou:
  Po - Čt: 8:00 - 15:30
  Pá: 8:00 - 15:00

  Více
 • Vážení uchazeči o studium, 

  pokud byste měli k přijímacímu řízení jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na emailu kavrik@jirovcovka.net nebo na teleffoním čísle 774 206 246.

  Rychlost podání odvolání nemá vliv na přijetí. Při řešení odvolání se postupuje podle pořadí ve výsledkové listině.

  Úřední hodiny v kanceláři jsou:
  Po - Čt: 8:00 - 15:30
  Pá: 8:00 - 15:00

  • setkání s přijatými žáky do osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium) proběhne první školní den v září
  • setkání s přijatými žáky do čtyřletého studia (79-41-K/41 Gymnázium) proběhne v červnu (druhá polovina) po ukončení přijímacího řízení. 
  Více
 • VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK BUDOU ZVEŘEJNĚNY V PÁTEK 21. 5. 2021 V 8:00.

   

   

  Změna termínů konání přijímacích zkoušek:

  termíny pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 3. a 4. května 2021
  termíny pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium): 5. a 6. května 2021

  Vážení uchazeči o studium,

  pro přístí školní rok (2021/2022) budeme otevírat 1 třídu v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a 2 třídy v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium). Jedna ze čtyřletých tříd bude s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd, druhá bude všeobecná.

  Záznam ze dne otevřených dveří: https://youtu.be/64TgRSkP8ZQ?t=1774

  Prezentace ze dne otevřených dveří 2021

  Pokud se chcete na něco zeptat, můžete už dotazy posílat na email kavrik@jirovcovka.net.

  Kritéria přijímacího řízení

  Přihláška ke studiu

  Přihlášku ke studiu naleznete na tomto odkazu: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf
  Návod na vyplnění přihlášky: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss
  Na přihlášce nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti. Známky z konce čtvrtého a osmého ročníku nepočítáme (viz. kritéria přijímacího řízení).

  Povídání o škole

  Naše priority:

  • kvalita výchovně vzdělávacího procesu
  • kvalitní příprava žáků na vysokou školu a úspěšnost žáků v přijímacím řízení na vysoké školy
  • péče o talentované žáky, úspěšná účast v soutěžích a předmětových olympiádách
  • uspolupráce gymnázia s vysokými školami a vědeckými institucemi (fakultní škola Přírodovědecké fakulty JU a UK, MFF UK, spolupráce se ZSF JČU)
  • přátelské prostředí, vstřícná komunikace mezi žákem a učitelem

  Profil absolventa:

  • absolvent našeho gymnázia si uvědomuje nezbytnost celoživotního vzdělávání
  • je motivován k dalšímu vzdělávání, po absolvování vzdělávání v gymnáziu je připraven k vysokoškolskému studiu nebo k jiné formě terciárního vzdělávání
  • osvojil si vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení
  • rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů, volí vhodné způsoby řešení
  • aktivně poznává svět kolem sebe, samostatně vyhledává, třídí a využívá informace, vyvozuje závěry, informace kriticky hodnotí a ověřuje
  • informační a komunikační technologie využívá na úrovni umožňující kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  • je přiměřeně jazykově vybaven pro komunikaci v cizím jazyce (na konci vzdělávání v gymnáziu nejméně v jednom cizím jazyce dosáhne jazykové úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
  • komplexní vědomostní základ, odborné, stylistické, komunikační dovednosti a efektivní využívání ICT prokáže individuálně zpracovanou maturitní prací ze zvoleného vyučovacího předmětu
  • naslouchá názorům druhých, nemá zábrany při komunikaci se svým okolím, vytváří pozitivní vztahy v kolektivu vrstevníků
  • umí logicky argumentovat, prezentovat a vhodnou formou obhajovat své názory
  • zná pravidla týmové práce a uplatňuje je při spolupráci se spolužáky
  • chápe normy společenského chování a řídí se jimi
  • zajímá se o dění ve společnosti, má základy právního vědomí
  • je tolerantní vůči lidem s odlišným kulturně sociálním zázemím, odlišnou barvou pleti, popřípadě náboženským vyznáním
  • odmítá násilné řešení sporů a problémů
  • uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl přizpůsobuje potřebě o své zdraví pečovat
  • je psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe
  • je šetrný k přírodě, chová se ekologicky
  • smysluplně a aktivně využívá svůj volný čas

  Jak řešit situaci, když se na jedné škole, kam se hlásíte, nekoná jednotná přijímací zkouška:

  Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

  Osmileté gymnázium: 

  Výše uvedená výjimečná úprava neplatí pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. V případě těchto oborů se uplatňuje standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

  Více
 • Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

  prosím Vás, abyste si prostudovali přiložené dokumenty, které se týkají podmnínek, za jakých bude probíhat přijímací řízení.

  K přijímacímu řízení budete potřebovat potvrzení o negativním výsledku testu na SARS-CoV-2 staré maximálně 7 dní. Všechny zíkladní školy by měly své žáky otestovat 27. a 29. 4. a žákům potvrzení vystavit. Případně doklad o prodělaném onemocnění COVID-19, pokud od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo doklad o negativním výsledku příslušného testu (viz příloha MO), který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Více podrobností najdete v přílohách. Potvrzení o provedení antigenního testu ze dne 29. dubna je dostačující i pro čtvrteční termín přijímacích zkoušek tj.  6.5. 2021. 

  Ochrana dýchacích cest bude vyžadována podle aktuálních platmých opatření ministerstva zdravotnictví. V současné době to znamená, že žáci při přijímací zkoušce používají pouze zdravotnickou roušku (viz. https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-6-4-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-4-2021.pdf)

   

  Více
 • Milí uchazeči, vážení rodiče,

  ve středu 14. 4. 2021 budeme rozesílat prostřednictvím České pošty pozvánky k přijímacím zkouškám (obálka s modrým pruhem). Stále nemáme vyjádření MŠMT k epidemiologickým opatřením v průběhu zkoušek (respirátory x roušky atp), proto jsme se rozhodli odeslat pozvánky bez těchto informací, které Vám zveřejníme dodatečně zde na webu. Součástí pozvánky už je informace k testování žáků, kterou v plném znění můžete najít i na našem webu v důležitých informacích pro uchazeče. Děkujeme za pochopení.

  Více
 • Počty podaných přihlášek:

  obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 186

  obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium): 159

  Více
 • Úřední hodiny pro odevzdávání přihlášek ke studiu v kanceláři jsou každý pracovní den od 7:30 do 15:30.

   

  Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení: do 1. března 2021

  Více
 • Vážení uchazeči o studium,

  pro všechny, kteří jste se přihlásili na rozbor testů z přijímacího řízení nanečisto: ve středu 3. února se budete moci  zeptat na úlohy, které Vám nebyly jasné. 

  Odkaz pro připojení na rozbor testů nanečisto:

  Osmileté studium (G8 - 79-41-K/81 Gymnázium): https://meet.google.com/mdh-vbgr-eyh

  Čtyřletéleté studium (G4 - 79-41-K/41 Gymnázium): https://meet.google.com/yao-xqcp-zrj

  Český jazyk: od  15-16  hodin

  Matematika: od 16:15-17:15 hodin

  Odkazy pro připojení k on-line setkáním najdete zde 10 minut před začátkem rozborů. Rozděleni budete do skupin podle typu gymnaziálního studia.

   

  Více
 • Přihláška na rozbor testů (je nutné se přihlásit do neděle 31.1. 2021 do 24:00):

  https://forms.gle/6amUDwdXc2Fi2Qdc7

   

  Milí uchazeči o studium,

  vzhledem k mimořádné situaci jsme se rozhodli, že opustíme klasickou formu přijímacích zkoušek nanečisto a celou akci zkusíme zorganizovat online.

  Cermat již zveřejnil ilustrační testy pro tento rok, najdete je zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf
  Součástí těchto testů je jak zadání, tak i klíč správných řešení. 

  Zkuste si testy napsat sami doma a pokud se budete chtít porovnat s ostatními uchazeči, tak nám zašlete vaše výsledky z matematiky a českého jazyka (body) na email kavrik@jirovcovka.net (testy si tedy musíte opravit sami podle výše uvedeného klíče správných řešení). V emailu nezapomeňte připsat, jestli jde o test pro čtyřleté nebo osmileté studium. Obratem vám zašleteme anonymní kód, který se objeví ve výsledkové listině, která zde bude zveřejněná. Tento postup předpokládá, že všichni budou hrát fér a zašlou opravdu výsledky prvního testu, aby nedocházelo ke zkreslení pořadí. Výsledky nám můžete zasílat do pátku 29. ledna 2021. Poté bude výsledková listina uzavřena.

  Jako druhý krok vám nabídneme rozbor testů s našimi vyučujícími. Tento rozbor proběhne také online formou ve středu 3. února 2021 a přesný postup přihlašování zde bude zveřejněn. Rádi bychom vás rozdělili do menších skupinek, abyste měli dostatek prostoru na dotazy.

  A protože chápeme, že je letos příprava na přijímací řízení složitá, tak jsme se rozhodli, že celá akce proběhne zdarma.

  Výsledková listina je přiložena pod článkem, osmileté studium je na druhém listě (aktualizováno v neděli 31.1.2021 v 19:30)

  Více
 • Vážení uchazeči o studium,

  rozhodli jsme se, že Vám ukážeme naše běžné hodiny. Níže najdete seznam hodin, které budou v příštím týdnu přístupné. Abyste se na hodiny mohli podívat, nemusíte se nikam přihlašovat. Rozhodli jsme se, že veřejné hodiny budeme stejně jako den otevřených dveří vysílat přes stream. To znamená, že uvidíte živý přenos z hodiny, ale nebudete účastníky Meetu a nebudete moct do hodin aktivně zasahovat. Přesné odkazy, na které se budete dívat, se vždy objeví až těsně před začátkem hodiny (max. 10 minut předem). Těšíme se na Vás!

  Datum Předmět Vyučující Třída Den Začátek Stream
  11.1. Španělský jazyk Mgr. B. Lisý 2.E po 8:30 proběhl
  12.1. Matematika Mgr. M. Petrová 1.A út 9:20 proběhl
  12.1. Francouzský jazyk Mgr. H.Kohoutová 7.E út 9:20 proběhl
  12.1. Chemie Mgr. M. Sekyrková 4.E út 11:20 proběhl
  13.1. Německý jazyk Mgr. M. Rosenfelderová 3.E st 8:30 proběhl
  13.1. Biologie Mgr. M. Kostka Ph.D. 7.E st 9:20 proběhl
  13.1. Zeměpis Mgr. J. Vančurová 2.E st 9:20 proběhl
  13.1. Občanská nauka Mgr. L. Beňadiková 1.A st 10:15 proběhl
  13.1. Biologická přednáška "Korýši k neuvěření"  Mgr. Martin Kostka Ph.D., Tereza Maxerová - žákyně gymnázia   st 15:00 záznam
  14.1. Český jazyk a literatura Mgr. I. Buřičová 5.E čt 9:20 proběhl
  14.1. Anglický jazyk Mgr. K. Mylerová 8.E čt 11:20 proběhl
  15.1. Informatika Mgr. K. Pazourek Ph.D. 5.E 8:30 proběhl
  15.1. Fyzika Mgr. I. Nagyová 3.E 9:20 proběhl
  15.1. Dějepis Mgr. K. Dřevikovský 5.E 12:15 proběhl
  Více
 • Protože v nejbližší době nebude možné, abyste se k nám do školy podívali osobně, připravili jsme pro Vás online prohlídku naší školy:

  Více
 • Jako druhý cizí jazyk na naší škole můžete vybírat z francouzského, německého a španělského jazyka. 

  Pro školní rok 2018/2019 jsme připraveni otevřít 4 jazykové skupiny v libovolném složení (např. 2x německý jazyk, 1x francouzský jazyk a 1x španělský jazyk). Konečné složení záleží na vaší volbě (minimální počet žáků v jazykové skupině je zákonem stanoven na 9). 

  Jazykové vzdělávání v oboru další cizí jazyk na našem gymnáziu navazuje na úroveň znalostí a dovedností získaných během předchozího vzdělávání a směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky).

  Hodinová dotace druhého cizího jazyka je ve všech ročnících 3 hodiny týdně. Ze všech cizích jazyků je možné maturovat ve společné i profilové části maturitní zkoušky.

  FRANCOUZSKÝ JAZYK

  Učebnice: Connexions 1,2 (s další jazykovou skupinou dojde k obměně, pravděpodobně za Adomania 1,2; do výběru ještě promluví vyučující, který danou skupinu povede)

  Doplňkové školní aktivity: nepovinný předmět Francouzský jazyk (výuka jazyka), Francouzský klub (rozšiřování slovní zásoby za využití autentických materiálů – písně, literární texty, filmy atd.setkání žáků z různých jazykových skupin, vzájemná pomoc), projekt AISEC (výuka jazyka ve francouzštině zahraničními lektory)

  Doplňkové mimoškolní aktivity: ve spolupráci s Francouzskou aliancí sídlící v ČB každoročně probíhá: Den jazyků, Festival francouzského filmu, Dny frankofonie, Konverzační soutěž ve francouzštině, jednorázové akce např. Fórum zaměstnání s francouzštinou (prezentace francouzských firem působících v ČR) nebo divadelní představení francouzského komika Stéphana Poignanta

  Exkurze:  2005 Bretaň, Normandie, Paříž (poznávací exkurze), 2013 Bretaň, Paříž (poznávací exkurze s pobytem v rodinách), 2017 Paříž (poznávací exkurze)

  NĚMECKÝ JAZYK

  Učebnice: Direkt 1, 2, 3 od nakladatelství Klett

  Doplňkové aktivity: možnost přípravy na mezinárodně uznávanou zkoušku Zertifikat B1, spolupráce s Goethe Centrem při Jihočeské univerzitě, workshopy, každoroční účast na Mezinárodním dnu jazyků a na mezinárodní soutěži Němčinář roku, konverzační soutěže.

  Výměnné pobyty a exkurze: jednoměsíční pobyt v našem partnerském gymnáziu v bavorském Isingu, exkurze do měst německy mluvících zemí Linc, Vídeň,  Salcburk, Mnichov, Drážďany, Berlín.

  ŠPANĚLSKÝ JAZYK

  Učebnice: VEN NUEVO 1-3 (B2/B2+), AULA INTERNACIONAL 1-3 (B1+)

  Doplňkové aktivity: příprava na jazykové certifikáty (DELE), španělská konverzace (dle zvolených úrovní), spolupráce s Instituto Cervantes, s Ústavem romanistiky Filozofické fakulty JČU, ROTARY CLUB (možnost výměnných pobytů v Latinské Americe), Dny španělské kultury v Českých Budějovicích, návštěvy zahraničních studentů (Mexiko, Kolumbie) apod.

  Exkurze: výměnný pobyt CASPE 2013, Madrid 2014, Andalusie 2017, recitační soutěž Praha, návštěva Instituto Cervantes, návštěva Fiesta Flamenca, úspěchy v krajských/ústředních kolech konverzačních soutěžích atd.

  Více
 • čtyřleté vzdělávání:

  79-41-K/41 Gymnázium

  osmileté vzdělávání:

  79-41-K/81 Gymnázium

  Více
 • Více
 • Chcete jít na gymnázium? Víte, co můžete čekat?

  https://www.youtube.com/watch?v=xM-XiPsWA0g

  Více