Projekty IROP

 • Název projektu:          Půdní vestavba

  Registrační číslo:       CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002776

  Projekt je spolufinancován Evorpskou unií

  (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

  Projekt „Půdní vestavba“ je zaměřen na vybudování půdní vestavby gymnázia a přetvoření stávajícího prostoru budovy na nové výukové zázemí s moderními učebnami (dvě multimediální učebny s ICT zázemím, jazyková učebna, laboratoř fyziky a její zázemí zahrnující i učebnu 3D tisku) a také prostorami pro odpočinek žáků. Dále bude posílena vnitřní konektivita školy a vybudována venkovní relaxační zóna vč. nové zeleně.

  Modernizace učeben a výukového vybavení školy (nové technologie a didaktické pomůcky) umožní udržet a dále zvyšovat standardy kvality vzdělávání na gymnáziu a tím přípravy žáků a absolventů školy zejména v navazujícím studiu. Vedle zvýšení kvality vzdělávání umožní nové vybavení a modernizace prostor i vyšší každodenní komfort žáků i pedagogických pracovníků gymnázia při jejich odborné přípravě.

  Více
 • Název projektu:          Rekonstrukce laboratoře biologie

  Registrační číslo:       CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001581

  Projekt je spolufinancován Evropskou unií

  (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

  Cílem projektu „Rekonstrukce laboratoře biologie“ je komplexní modernizace biologické laboratoře gymnázia prostřednictvím obnovy a rozšíření přístrojového vybavení (mikroskopy, měřící sady, vizualizér aj.), pomůcek pro výuku biologie (sady pro výuku botaniky, zoologie, anatomie a genetiky aj.) a rekonstrukcí prostor (nové elektrické a datové rozvody, rozvody vody, plynu) k zajištění klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd a zvýšení jejich budoucí uplatnitelnosti zejména v navazujícím studiu či na trhu práce.

  Více
 • Projekt "Půdní vestavba"

  Registrační číslo:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002776

  Cílem projektu je zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků, Gymnázia Jírovcova, v cizích jazycích, v práci s digitálními technologiemi a přírodních vědách a dále zlepšení vnitřní konektivity školy. Stanoveného cíle bude dosaženo prostřednictvím stavebních úprav nevyužitých půdních prostor školy, kde vzniknou 4 nové učebny – 2 multimediální učebny, laboratoř fyziky se zázemím a jazyková učebna, a další zázemí – místnost pro 3D tisk, kabinety pedagogů, pracoviště výchovného poradce a sociální zařízení. Zvyšování klíčových kompetencí žáků v uvedených směrech bude nápomocné k jejich lepší uplatitelnosti na trhu práce a v navazujícím studiu na vysokých školách.  

  Hlavní cíle projektu lze rozklíčovat následujícím způsobem:

  • Stavební úpravy za účelem vzniku nových učeben školy, pořízení přístrojového vybavení a pomůcek odborných učeben a tím zajištění zkvalitnění a zefektivnění výuky fyziky, cizích jazyků a dalších předmětů využívajících multimédia
  • Zajištění vnitřní konektivity školy na úrovni Standardů konektivity
  • Pokrytí potřeb pro moderní výuku v souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu
  • Zkvalitnění a zlepšení podmínek pro výuku pro žáky a pedagogické pracovníky
  • Zvýšení uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu, resp. zvýšení jejich připravenosti k dalšímu případnému studiu
  Více
 • Projekt "Rekonstrukce laboratoře biologie"

  Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001581

  Cílem projektu je modernizace vybavení Gymnázia Jírovcova pro výuku přírodovědných předmětů pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd a zvýšení jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce.

  Hlavní cíle projektu lze rozklíčovat následujícím způsobem:

  • Obnovení přístrojového vybavení biologické laboratoře (mikroskopy, měřící sady, vizualizer aj.) a odborných pomůcek (sady pro výuku botaniky, zoologie, anatomie, genetiky atd.) a tím zajištění zkvalitnění a zefektivnění výuky přírodovědných oborů
  • Rekonstrukce biologické laboratoře (vybavení laboratoře nábytkem, demonstrační pracoviště, úložné prostory, související drobné stavební práce)
  • Pokrytí potřeb pro moderní výuku v souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu
  • Zlepšení podmínek pro výuku pro žáky a pedagogické pracovníky
  • Zvýšení uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu, resp. zvýšení jejich připravenosti k dalšímu případnému studiu
  Více