Maturita 2019/2020

Pokyny pro zpracování maturitní práce ve školním roce 2019/2020:

- termín odevzdání vyplněného zadání práce: 21.6.2019

- termín odevzdání vypracované práce: 14. 2. 2020

Kritéria hodnocení:

  • Obsahová správnost, dodržení tématu
  • Průběžná práce dle pokynů vedoucího
  • Formální správnost (členění práce, jazyková úroveň, dodržení pravidel citací, autorských práv a morálních pravidel po práci se zdroji)
  • Obhajoba (argumentace, prezentace, orientace v dané problematice, ICT podpora)
  • Přínos práce

65% z celkového hodnocení tvoří písemná část maturitní práce (15% fornální část, 45% obsahová část, 5% jazyková část)
10% z celkové hodnocení tvoří průběžná práce dle pokynů vedoucího 
25% z celkového hodnocení tvoří obhajoba maturitní práce