Maturita 2020/2021

 • Rozdělení maturantů do maturitních dní

  PDF s rozpisem
  PDF s rozpisem do jednotlivých dní a předmětů

  Více
 • Ve čtvrtek 28. 1. 2021 došlo k zásádní úpravě podmínek pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Podrobné informace najdete zde: https://sdv.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam?source=rss

  Podmínky pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění na základě změny RVP pro gymnázia a z důvodu účinnosti zákona č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

  Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk a z dalších 3 povinných zkoušek. Jedna tato zkouška je konaná formou obhajoby maturitní práce.

  V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platné znění, ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 určuje následující:

  Žáci oborů 79-41-K/41 a 79-41-K/81 konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2021 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek. Jedna z povinných profilových zkoušek bude uskutečněna formou obhajoby maturitní práce z předmětů Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v cizím jazyce (ANJ, ŠPJ, NĚJ, FRJ), Seminář a cvičení z matematiky, Seminář z deskriptivní geometrie, Seminář a cvičení z fyziky, Seminář a cvičení z chemie, Seminář a cvičení z biologie, Seminář a cvičení z geografie, Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář z informatiky a výpočetní techniky, Hudební výchova, Výtvarná výchova.

  Délka obhajoby maturitní práce je dle §15 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb. stanovena na 15 minut.

  Předměty k výběru v profilové části ve školním roce 2020/2021:

  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Španělský jazyk
  • Biologie
  • Dějepis
  • Fyzika
  • Chemie
  • Informatika a výpočetní technika
  • Matematika
  • Základy společenských věd
  • Zeměpis 
  • Dějiny umění
  • Deskriptivní geometrie

  - z výše uvedených předmětů je možné skládat maturitní zkoušku i nepovinně 

  Písemné zkoušky proběhnou psanou formou. 

  Ve smyslu maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 a v souladu s úpravou školského zákona č. 561/2004 Sb. ve smyslu pozdějších úprav, stanovil ředitel gymnázia, že pro školní rok 2020/2021 budou uznány pro nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ zkoušky minimální úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro anglický jazyk a minimální úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro druhý cizí jazyk doložené ověřeným dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky (úroveň vychází z ŠVP gymnázia). Pro nahrazení zkoušky je nutné doručit řediteli školy ověřenou kopii dokladu o absolvování zkoušky a žádost o nahrazení zkoušky certifikátem. Seznam uznávaných zkoušek je k dispozici na adrese https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf

   

  Více
 • Pokyny pro zpracování maturitní práce ve školním roce 2019/2020:

  - termín odevzdání vyplněného zadání práce: 30. 9. 2020

  - termín odevzdání vypracované práce: 12. 2. 2021

  Kritéria hodnocení:

  • Obsahová správnost, dodržení tématu
  • Průběžná práce dle pokynů vedoucího
  • Formální správnost (členění práce, jazyková úroveň, dodržení pravidel citací, autorských práv a morálních pravidel po práci se zdroji)
  • Obhajoba (argumentace, prezentace, orientace v dané problematice, ICT podpora)
  • Přínos práce

  65% z celkového hodnocení tvoří písemná část maturitní práce (15% fornální část, 45% obsahová část, 5% jazyková část)
  10% z celkové hodnocení tvoří průběžná práce dle pokynů vedoucího 
  25% z celkového hodnocení tvoří obhajoba maturitní práce

  Více