Volby do školské rady 2020

V letošním roce proběhnou volby do školské rady. Volby měly původně proběhnout v červnu 2020, ale vzhledem k uzavření škol se přesunuly na podzim 2020, kdy proběhnou ve zkrácených termínech.

Volby do školské rady proběhnout v pondělí 21. 9. 2020 od 9:00 do 15:00 hodin. Volit se bude ve sborovně školy.

Kandidáti do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků (v abecedním pořadí) :

  • Bauer Roman
  • Píchová Marta
  • Štěpánková Hana

Kandidáti do školské rady za pedagogický sbor (v abecedním pořadí):

  • Dřevikovský Kamil
  • Kočer Michal
  • Mylerová Kateřina 
  • Sekyrková Miroslava

Harmonogram voleb:

  • pondělí 7. 9. 2020 - shromážnění k volbám do školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky (v budově školy, učebna 115, od 16:00)
  • pátek 11. 9. 2020 - mezní termín pro dodání lístků s návrhy kandidátů do školské rady, zveřejnění seznamů kandidátů
  • pondělí 21. 9. 2020 - volby do školské rady gymnázia

Složení školské rady:

Školská rada Gymnázia Jírovcova má celkem 6 členů: 2 zástupce pedagogického sboru, 2 zástupce zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků a 2 zástupce zřizovatele.

Činnosti školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.