Informace pro uchazeče o studium na školní rok 2021/2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK BUDOU ZVEŘEJNĚNY V PÁTEK 21. 5. 2021 V 8:00.

 

 

Změna termínů konání přijímacích zkoušek:

termíny pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 3. a 4. května 2021
termíny pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium): 5. a 6. května 2021

Vážení uchazeči o studium,

pro přístí školní rok (2021/2022) budeme otevírat 1 třídu v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a 2 třídy v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium). Jedna ze čtyřletých tříd bude s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd, druhá bude všeobecná.

Záznam ze dne otevřených dveří: https://youtu.be/64TgRSkP8ZQ?t=1774

Prezentace ze dne otevřených dveří 2021

Pokud se chcete na něco zeptat, můžete už dotazy posílat na email kavrik@jirovcovka.net.

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu naleznete na tomto odkazu: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf
Návod na vyplnění přihlášky: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss
Na přihlášce nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti. Známky z konce čtvrtého a osmého ročníku nepočítáme (viz. kritéria přijímacího řízení).

Povídání o škole

Naše priority:

 • kvalita výchovně vzdělávacího procesu
 • kvalitní příprava žáků na vysokou školu a úspěšnost žáků v přijímacím řízení na vysoké školy
 • péče o talentované žáky, úspěšná účast v soutěžích a předmětových olympiádách
 • uspolupráce gymnázia s vysokými školami a vědeckými institucemi (fakultní škola Přírodovědecké fakulty JU a UK, MFF UK, spolupráce se ZSF JČU)
 • přátelské prostředí, vstřícná komunikace mezi žákem a učitelem

Profil absolventa:

 • absolvent našeho gymnázia si uvědomuje nezbytnost celoživotního vzdělávání
 • je motivován k dalšímu vzdělávání, po absolvování vzdělávání v gymnáziu je připraven k vysokoškolskému studiu nebo k jiné formě terciárního vzdělávání
 • osvojil si vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení
 • rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů, volí vhodné způsoby řešení
 • aktivně poznává svět kolem sebe, samostatně vyhledává, třídí a využívá informace, vyvozuje závěry, informace kriticky hodnotí a ověřuje
 • informační a komunikační technologie využívá na úrovni umožňující kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • je přiměřeně jazykově vybaven pro komunikaci v cizím jazyce (na konci vzdělávání v gymnáziu nejméně v jednom cizím jazyce dosáhne jazykové úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
 • komplexní vědomostní základ, odborné, stylistické, komunikační dovednosti a efektivní využívání ICT prokáže individuálně zpracovanou maturitní prací ze zvoleného vyučovacího předmětu
 • naslouchá názorům druhých, nemá zábrany při komunikaci se svým okolím, vytváří pozitivní vztahy v kolektivu vrstevníků
 • umí logicky argumentovat, prezentovat a vhodnou formou obhajovat své názory
 • zná pravidla týmové práce a uplatňuje je při spolupráci se spolužáky
 • chápe normy společenského chování a řídí se jimi
 • zajímá se o dění ve společnosti, má základy právního vědomí
 • je tolerantní vůči lidem s odlišným kulturně sociálním zázemím, odlišnou barvou pleti, popřípadě náboženským vyznáním
 • odmítá násilné řešení sporů a problémů
 • uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl přizpůsobuje potřebě o své zdraví pečovat
 • je psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe
 • je šetrný k přírodě, chová se ekologicky
 • smysluplně a aktivně využívá svůj volný čas

Jak řešit situaci, když se na jedné škole, kam se hlásíte, nekoná jednotná přijímací zkouška:

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

Osmileté gymnázium: 

Výše uvedená výjimečná úprava neplatí pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. V případě těchto oborů se uplatňuje standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.