Informace pro uchazeče o studium

 

CO MÁM DĚLAT PO PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ - návod jak postupovat

Kancelář školy je otevřená každý den od 7:15 do 16 hodin. Pokud chcete poradit s postupem v přijímacím řízení, volejte na telefonní číslo 774206246.

Výsledky přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium):

Výsledky přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium):

- termín pro odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) a do 24. června pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) 

P O U Č E N Í

Podle § 18 zákona není odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí přípustné.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí.

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:
- termín přijímací zkoušky bude pouze jeden, žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první
- termín přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/41 Gymnázium je pondělí 8. června 2020 (čtyřleté studium)
- termín přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/81 Gymnázium je úterý 9. června 2020 (osmileté studium)
- náhradní termín pro oba obory je stanoven na úterý 23. června 2020
- čestné prohlášení o neexisteci příznaků virového infekčního onemocnění
- hygienické pokyny pro vykonání přijímací zkoušky

- předpokládané zveřejnění výsledků je v úterý 16. června 2020 v 8:00 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a ve středu 17. června 2020 v 8:00 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

- termín pro odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) a do 24. června pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní)

"Odvolání proti nepřijetí"
- v letošním roce není možné podat klasické odvolání proti nepřijetí, "technicky" ale o možnost se odvolat nepřicházíte
- odvolání proti nepřijetí je nahrazeno "Žádostí o vydání nového rozhodnutí", vzor žádosti o nové rozhodnutí
- na podání žádosti o nové rozhodnutí máte 3 dny od převzetí rozhodnutí o nepřijetí
- postup je u žádosti o vydání nového rozhodnutí stejný jako v přechozích letech u odvolání. V případě, že se některý z uchazečů rozhodne nenastoupit, ředitel postupuje podle výsledkové listiny a osloví dalšího v pořadí. 

- pozvánky k přijímací zkoušce, ve které se dozvíte veškeré informace, budeme rozesílat během tohoto týdne (11. - 15. 5. 2020)

- podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/