Informace o přijímacím řízení na školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 2. 5. 2022 v 8:00.

 

24. 3. 2022 jsme odeslali pozvánky k přijímacímu řízení. Pokud Vám pozvánka nedorazila, zkuste kontaktovat místí pobočku České pošty. A pokud ani tam pozvánka nebude, tak se nám ozvěte a domluvíme se.

Počty přijatých přihlášek pro školní rok 2022/2023:

čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium): 146
osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium: 167

Vážení uchazeči o studium,

pro přístí školní rok (2022/2023) budeme otevírat 1 třídu v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a 2 třídy v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium). Jedna ze čtyřletých tříd bude s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd, druhá bude všeobecná.

Den otevřených dveří proběhl 6. 1. 2022 online formou. Pokud to bude možné, tak prohlídku školy Vám umožníme kdykoliv po menších skupiánch.

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou 19. 1. 2022 v odpoledních hodinách (cca od 14:30 hodin)

Prezentace ze dne otevřených dveří 2022

Povídání o škole

Naše priority:

 • kvalita výchovně vzdělávacího procesu
 • kvalitní příprava žáků na vysokou školu a úspěšnost žáků v přijímacím řízení na vysoké školy
 • péče o talentované žáky, úspěšná účast v soutěžích a předmětových olympiádách
 • uspolupráce gymnázia s vysokými školami a vědeckými institucemi (fakultní škola Přírodovědecké fakulty JU a UK, MFF UK, spolupráce se ZSF JČU)
 • přátelské prostředí, vstřícná komunikace mezi žákem a učitelem

Profil absolventa:

 • absolvent našeho gymnázia si uvědomuje nezbytnost celoživotního vzdělávání
 • je motivován k dalšímu vzdělávání, po absolvování vzdělávání v gymnáziu je připraven k vysokoškolskému studiu nebo k jiné formě terciárního vzdělávání
 • osvojil si vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení
 • rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů, volí vhodné způsoby řešení
 • aktivně poznává svět kolem sebe, samostatně vyhledává, třídí a využívá informace, vyvozuje závěry, informace kriticky hodnotí a ověřuje
 • informační a komunikační technologie využívá na úrovni umožňující kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • je přiměřeně jazykově vybaven pro komunikaci v cizím jazyce (na konci vzdělávání v gymnáziu nejméně v jednom cizím jazyce dosáhne jazykové úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
 • komplexní vědomostní základ, odborné, stylistické, komunikační dovednosti a efektivní využívání ICT prokáže individuálně zpracovanou maturitní prací ze zvoleného vyučovacího předmětu
 • naslouchá názorům druhých, nemá zábrany při komunikaci se svým okolím, vytváří pozitivní vztahy v kolektivu vrstevníků
 • umí logicky argumentovat, prezentovat a vhodnou formou obhajovat své názory
 • zná pravidla týmové práce a uplatňuje je při spolupráci se spolužáky
 • chápe normy společenského chování a řídí se jimi
 • zajímá se o dění ve společnosti, má základy právního vědomí
 • je tolerantní vůči lidem s odlišným kulturně sociálním zázemím, odlišnou barvou pleti, popřípadě náboženským vyznáním
 • odmítá násilné řešení sporů a problémů
 • uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl přizpůsobuje potřebě o své zdraví pečovat
 • je psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe
 • je šetrný k přírodě, chová se ekologicky
 • smysluplně a aktivně využívá svůj volný čas

Záznam ze dne otevřených dveří 2021: https://youtu.be/64TgRSkP8ZQ?t=1774